Literaturhaus Frankfurt, Foto: Uwe Dettmar
Romanfabrik
OPEN BOOKS © Alexander Paul Englert
LiteraTurm: Lesung Gumbrecht Kaube © Alexander Paul Englert
Foto: Stiftung Buchkunst
Mousonturm Außenansicht © Jörg Baumann
Impression OPEN BOOKS 2013, Lesung im "Fenster zur Stadt" © Kulturamt Frankfurt am Main, Foto: Claudia Spezzano
Literaturhaus Frankfurt, Luminale, Foto:Oli Hege
Literaturhaus Frankfurt, Luminale, Foto: Oli Hege
Leseturm der Zentralbibliothek, Foto: Stadtbücherei Frankfurt